Vedtægter for Han Herreds Hestesportsklub (HHH)

 

§ 1

Klubbens navn er Han Herreds Hestesportsklub med hjemsted i Jammerbugt kommune.

Klubbens officielle forkortelse er HHH.
 

§ 2

Klubbens formål er i fællesskab at fremme interessen for hestesport ved afholdelse af træningsøvelser og konkurrencer af forskellig art, for dermed at arbejde for kendskabet til den ædle hest og instruere børn og unge i alt vedrørende hestens brug og pleje.
 

§ 3

I klubben kan alle - med henvisning til formålsparagraffen - optages som medlemmer, herunder såvel aktive som passive.

Børn og unge under 21 år optages som juniormedlemmer.

Juniormedlemmer kan vælge indtil 2 repræsentanter med taleret ved bestyrelsens møder.

Alle medlemmer over 16 år har stemmeret på generalforsamling. Forældre til medlemmer under 16 år har én stemme pr. barn. Passive medlemmer har efter 3 måneders medlemskab stemmeret. Alle med stemmeret er valgbare.
 

§ 4

Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Bestyrelsen bestemmer kontingentets forfaldsdage.

Er kontingentet ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdagen kan vedkommende slettes som medlem. Pågældende kan senere optages på ny mod betaling af restance.
 

§ 5

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der skal være amatører og som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der afgår hvert år 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Første gang 2 medlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance indtræder suppelanterne, hvoraf der vælges 2 ved hver generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Kassererposten kan varetages af en person uden for bestyrelsen.
 

§ 6

Bestyrelsen har ret til at nedsætte ad hoc udvalg. Udvalgsformanden deltager i bestyrelsens møder, når disse ønsker det. En udvalgsformand har ikke stemmeret i bestyrelsen.


§ 7

Bestyrelsen holder møde når formanden indkalder hertil eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Står man lige er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens.

For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages må mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol fra bestyrelsens møder.

Protokollen oplæses på nærmest kommende bestyrelsesmøde.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 8

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager klubbens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive dokumenter vedr. salg og anden afhændelse samt pantsætning som følge af de generalforsamlingsbeslutninger der er truffet.


§ 9

Regnskabsperioden følger kalenderåret og godkendes på den førstkommende ordinære generalforsamling. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte medlemmer.

Revisorer vælges for 2 år ad gangen med nyvalg af 1 hvert år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges efter samme princip.


§ 10

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsens eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 11

Ændringer af klubbens vedtægt og eksklusion af medlemmer kræver, at 2/3 af de fremmødte med stemmeret på generalforsamlingen stemmer herfor. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.


§ 12 A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.


§ 12 B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

I det af § 12 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).


§ 13

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indvarsling skal ske 8 dage før ved bekendtgørelse i dagspressen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt


§ 14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af begrundet dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.


§ 15

Opløsning af klubben kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages af 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede. For at beslutning om opløsning skal være gyldig skal mindst 3/4 stemme herfor.


§ 16

Ved opløsning af klubben skal evt. midler primært bruges til aktiviteter for børn og unge i Jammerbugt kommune. Folkeoplysningsudvalget træffer, efter indstilling fra klubben og under hensyntagen til foreningens vedtægter, afgørelse om fordeling af midlerne.


§ 17

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

Godkendt på generalforsamlingen den 23. marts 2017.