Denne aftale om opstaldning af hesten

(hvor begrebet ”hesten” omfatter såvel heste som ponyer)

 

Er indgået mellem:

 

Udlejer:

Han Herreds Hestesportsklub

Gøttrupstrandvej 58

9690 Fjerritslev

Cvr. nr. 32 90 01 78


og


Opstalder

 

Opstaldningsperiode

Aftalen træder i kraft ved indgåelse og løber indtil den opsiges af én af parterne.

                                                          

 

Betaling

Som vederlag for opstaldningen af hesten betaler lejer pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste. Prisen for boksen fastsættes på generalforsamlingen i Han Herreds Hestesportsklub og prisen på wrap mv. fastsættes af udlejer i henhold til udviklingen i foderpriser mv. Såfremt der er ændringer til allerede fastlagte priser ophænges de på opslagstavlen i stalden.

Pensionspris betales månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden.

Forhøjelse af pensionsprisen kan ske med 1 månedsvarsel til den første i en måned.

Forbrug af wrap mv betales bagud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden.

Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges rykkergerbyr på kr. 100,- pr rykker.

Det fastslås, at manglende rettidig indbetaling af boksleje medfører en misligholdelse af denne kontrakt, hvorved udlejer har ret til at opsige kontrakten, hvilket medfører, at hesten skal flyttes.

Såfremt lejer er i restance med betaling af boksleje mv, kan udlejer udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at udlejer kan nægte at udlevere hesten til lejer eller andre, som ønsker hesten flyttet, før restancen er betalt til udlejer. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles lejer ved anbefalet brev.

Udlejer er forpligtiget til:

 1. At stille en boks til rådighed for hesten Alle heste bliver forsøgt placeret således det passer bedst muligt til deres temperament mv., hvorfor udlejer forbeholder sig retten til at omplacere heste for at tilgodese alle heste bedst muligt.
   
 2. Fodring af hesten.

Fodring foretages to gange dagligt, morgen og aften. Ponyer fodres med indtil 3 kg. pr. dag og heste med indtil 5 kg. Der fodres med fuldfoder.

Det er kun tilladt at fodre med rideskolens foder ved de fastsatte fodringstidspunkter.

Foder herudover må ejer selv fremskaffe eller købe ved siden af. Såfremt bestyreren skal foretage denne fodring skal der forelægge en aftale i hvert enkelt tilfælde.
I henhold til EU-direktivet om foderhygiejne, er Ridecenteret registreret under den enkle ordning, hvilket vil sige at der fodres med tilskudsfoderblanding. Såfremt man ønsker selv at fodre med forblandinger eller tilsætningsstoffer (vitaminer, mineraler, hvidløgspulver osv.) skal lejer selv registrere sin hest hos plantedirektoratet. Det er lovpligtigt at beholde fakturaer og indlægssedler i 3 år, på de produkter man selv giver sin hest. Udlejer har intet ansvar for andet foder end det, der udfodres til de ovenstående opridsede måltider:

 1. At stille sadelplads og strigletøjsplads (skab) til rådighed, samt ret til at benytte faciliteter i sadelrummet til sadeltøjets vedligeholdelse. Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for det udstyr lejer placerer på centeret. Dog vil sadelrummet være aflåst, når der ikke er nogen i stalden.
   
 2. At hesten bliver passet og plejet fagligt korrekt mht. fodring, udmugning og ormekur. Parasitstatus tjekkes og evt. ormekur gives til hesten to gange årligt på ejers regning.

Såfremt det skønnes, at en hest har brug for akut dyrlæge eller smed, vil denne straks blive tilkaldt for lejers regning. Lejeren vil straks herefter blive underrettet. Ved sygdom som ikke anses for akut, vil lejeren blive kontaktet.

Lejeren giver ved denne kontrakt fuldmagt til, at udlejer kan tilkalde dyrlæge og smed på lejers regning, såfremt hesten akut har behov for at blive tilset af en dyrlæge eller smed.

 1. At der vil blive strøet dagligt. Udmugning foretages samlet efter behov.
   
 2. At have hesten brandforsikret.

 

Udlejer er ikke forpligtiget til:

 1. At påtage sig ansvar for hestens evt. sygdom eller liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte kunne pådrage sig under opstaldningen. Hesten er opstaldet på ejerens risiko.
   
 2. At afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
   
 3. At tegne forsikring, der dækker den opstaldede hest, sadeltøj eller andet udstyr.

                  

Lejeren forpligter sig til:

 1. At være medlem af Han Herreds Hestesportsklub.
   
 2. At holde hesten livs- og ansvarsforsikret efter gældende lovgivning.

 3. At have dagligt tilsyn med hesten
   
 4. At holde hesten beskåret og beslået i det omfang det skønnes fagligt korrekt
   
 5. At hesten er udstyret med grime. Reservegrime bør afleveres til bestyrer
   
 6. At holde sadeltøj rent, i behørig stand og korrekt ophængt.
   
 7. At afholde udgifter til vaccination, tandraspning og ormekur (foretages samlet flere gange årligt)
   
 8. At holde hesten vaccineret efter de til enhver tid gældende regler.
   
 9. At overholde ordensreglerne samt efterleve de ved opslag givne retningslinjer.
   
 10. At deltage i den almindelige vedligeholdelse af stald og folde.
   
 11. At deltage i arbejdsweekender/dage hvor almindelig vedligeholdelse foretages.
   
 12. At reparere ødelagt inventar eller kontakte bestyrelse/bestyrere for reparation.
   
 13. At tage weekendvagter ca. 2 gange årligt, således personalet kan have fri hver 14. dag. Såfremt vagter ikke dækkes af frivillige, vil disse blive fordelt mellem hesteejerne, som så vil være ansvarlige for at arbejdet bliver gjort. (Aflønnes)
   
 14. At deltage i udmugningsturnussen. Der muges ud ca. hver 4. uge.
   
 15. At behandle og omgås alle heste på opstaldningsstedet på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde.
   
 16. At oplyse bestyrerne om længerevarende fravær fra hesten samt oplyse om kontaktperson i perioden.
   
 17. At rydde op efter sig selv og sin hest (stald, ridehal, ridebaner samt gårdsplads)
   
 18. At sørge for at medbragte gæster eller børn overholder ordensreglerne.
   
 19. At selv benytte den til enhver tid af udlejer anviste boks, idet lejer ikke uden udlejers skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.
   
 20. At overholde opsigelsesvarslet på 1 måned.        

 

Foldordning:

Lejer er selv ansvarlig for at lufte egen hest, og kan vælge at deltage i fælles foldordning mod betaling (regnes i hele måneder). Det er lejers eget ansvar at hesten kommer ind til natten. Deltagelse i foldordning sikrer at lovkrav om luftning er overholdt. Varetager lejer selv luftning, så er man selv ansvarlig for overholdelse af regler.

 

Stævner mv.:

I forbindelse med stævner el. lign. råder klubben over staldpladsen. Skal hesten ikke deltage i det pågældende arrangement, kan den flyttes til anden stald på klubbens regning. Hesteejer kan vælge selv at stå for denne transport eller lade klubben arrangere dette. Der sker ingen refusion af opstaldning.

 

Opsigelse:

 1. Staldpladsen kan opsiges fra begge sider med en måneds varsel til den 1. i en måned, hvilket også gælder ved salg af hesten eller hvis hesten afgår ved døden.
   
 2. Ved fraflytning fra stalden skal lejer aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand. Dette gælder medmindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer.
   
 3. I tilfælde af, at den anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan udlejer opsige kontrakten uden forudgående varsel.

 

Misligholdelse:

 1. Hvis en af parterne misligholder sine forpligtigelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen.
   
 2. Såfremt lejer misligholder sine forpligtigelser i denne aftale, forbeholder udlejer sig ret til for ejers regning, at foranledige de enkelte punkter opfyldt.